Historia Parafii

1. Położenie Geograficzne

Parafia Łęki Górne, obejmująca ponadto Łęki Dolne, Podlesie i Wygodę, należy do dekanatu pilzneńskiego w diecezji tarnowskiej. Od wschodu graniczy z miastem Pilzno, zaś od innych stron z sąsiednimi wioskami – Skrzyszowem i Szynwałdem od zachodu, Machowa od północy oraz Zwiernikiem od południa. W administracji państwowej należy do gminy w Pilźnie i do województwa Podkarpackiego.

Są to malownicze okolice północnej części Pogórza Ciężkowickiego, usiane wzgórzami i dolinami, bogate w zieleń, lasy i potoki. Urozmaicona rzeźba terenu Łęk Górnych jest niewątpliwie wynikiem działania takiego właśnie, płynącego tutaj potoku o nazwie Dulcza, który kieruje swoje bystre wody do Wisłoki. Zabudowa wsi wskazuje na jej średniowieczne pochodzenie.

Domy oraz zabudowania gospodarcze są usytuowane wzdłuż wiejskiej drogi, będącej lokalnym odgałęzieniem głównego traktu komunikacyjnego z Krakowa, przez Tarnów, w kierunku Pilzna, Dębicy i Rzeszowa, a później Przemyśla i Lwowa. Lokalna droga wiejska biegnie wzdłuż wspomnianego potoku Dulcza i od niej dopiero rozciągają się wąskimi pasami łany kmiece, wytyczone niegdyś, przy lokalizacji wsi w wiekach średnich. Takie rozplanowanie zabudowy wsi do dziś da się jeszcze odczytać, mimo późniejszych zniekształceń.

2. Początki Parafii

Najdawniejsza wiadomość o istnieniu parafii w Łękach Górnych pochodzi z lat 1325 – 1327. Jest to dokument zawierający potwierdzenie uiszczenia przez tę parafię podatku na rzecz Stolicy Apostolskiej, czyli tzw. świętopietrza. Dokonał jej kapłana Mikołaja (Nicolaus), określa mianem plebanus. Słowo to zawsze oznaczało i do dziś oznacza proboszcza. Z pokwitowania wpłaty świętopietrza przez Łęki Górne w latach 1325 i 1327 dowiadujemy się zatem, iż istniała już tam wtedy parafia z kościołem i proboszczem, nie wiadomo natomiast, kiedy ta parafia została erygowana. Z ówczesnej praktyki wiadomo jednak, że pobierano ten podatek z parafii, która istniała już od dłuższego czasu, przynajmniej od około 20-tu lat. Biorąc to pod uwagę przypuszcza się, że parafie, które płaciły świętopietrze w latach 20-tych lub 30-tych XIV wieku, musiały powstać z końcem poprzedniego stulecia albo nawet w drugiej jego połowie, czyli jeszcze w XIII wieku. Zapewne dotyczy to również parafii Łęki Górne.

Jeśli idzie o początki samej miejscowości to mogą być one jeszcze starsze. Nie znamy dziś dokumentu lokacyjnego Łęk Górnych, to też nic pewnego na ten temat nie można powiedzieć. Nie jest jednak wykluczone, iż wieś Łęki powstała wcześniej niż tutejsza parafia. Wskazywałoby na to nawet samo usytuowanie kościoła. Otóż znajduje się on na małym, wydłużonym placu, jakby wciśniętym pomiędzy brzeg potoku a drogę wiejską, przy czym ta droga wygina się w tym miejscu łukiem, aby stworzyć miejsce dla budowy kościoła. Nie byłoby zapewne konieczności tak ewidentnie sztucznego wydzielenia parceli pod kościół, gdyby powstał on równocześnie z lokacją wsi. Podobne spostrzeżenie nasuwa też usytuowanie roli plebańskiej ponieważ znajduje się ona w dużej odległości od kościoła i plebanii. Gdyby zaś parafia była erygowana równocześnie z powstaniem wsi, wówczas proboszcz otrzymałby swój łan w rzędzie łanów kmiecych, w najbliższym sąsiedztwie kościoła.

OPRACOWANO W OPARCIU O PRACĘ MAGISTERSKĄ KS. MIROSŁAWA TRAGARZA

Brak możliwości komentowania