Kancelaria Parafialna

 

Warto wiedzieć: 

Chrzest Święty

 1. Chrztu świętego udzielamy w II niedzielę miesiąca.
 2. Rodzice zgłaszają zamiar chrztu dziecka najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu, tak aby móc uczestniczyć w pouczeniu chrzcielnym. Do kancelarii parafialnej należy wtedy przynieść:- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego- odpis aktu zawarcia małżeństwa konkordatowego, jeśli zostało ono zawarte poza tutejszą parafią- zaświadczenia o tym, że kandydaci na rodziców chrzestnych są praktykującymi katolikami, w wypadku gdy nie mieszkają na terenie tutejszej parafii.
 3. Rodzice naturalni i chrzestni dziecka powinni przed Uroczystością Chrztu świętego przystąpić do Spowiedzi świętej.
 4. Rodzic chrzestny przyjmuje na siebie obowiązek wspierania dziecka przykładem prawdziwego życia religijnego i dlatego może nim zostać tylko ta osoba, która:- Przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowanie)- Praktykuje religijnie, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim- jeśli jest w wieku szkolnym – uczęszcza regularnie na katechizację.

Bierzmowanie

 1. Zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Katechetycznego do bierzmowania przystępują uczniowie klasy trzeciej gimnazjum po wcześniejszym przygotowaniu.
 2. Przygotowanie to obejmuje dwa okresy:- bliższy – w klasie I i II gimnazjum, kiedy to uczniowie uczestniczą regularnie w życiu religijnym parafii i raz w miesiącu spotykają się na Mszy św. wieczornej i konferencji- bezpośredni – w klasie III gimnazjum, kiedy kandydaci uczestniczą w dwóch katechezach w miesiącu po wieczornej Mszy św. (dzień spotkań określamy w ogłoszeniach parafialnych).
 3. Przybliżony termin bierzmowania to koniec marca lub początek kwietnia każdego roku.

Sakrament Małżeństwa

 1. Narzeczeni zgłaszają swe pragnienie zawarcia związku małżeńskiego w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Można wcześniej zarezerwować dzień i porę odprawienia ślubu.
 2. Duszpasterz w oparciu o udzielone odpowiedzi narzeczonych sporządza protokół badania kanonicznego przed zawarciem małżeństwa. Narzeczeni przynoszą wtedy do Kancelarii następujące dokumenty:- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że w świetle prawa cywilnego nie ma przeszkód do zawarcia przez nich związku małżeńskiego lub odpis aktu zawarcia małżeństwa cywilnego jeśli wcześniej zawarli związek cywilny (w wypadku zawarcia związku cywilnego za granicą przynoszą odpis aktu zawarcia małżeństwa potwierdzony przez polski Urząd Stanu Cywilnego)- metryki chrztu w wypadku, gdy zostali ochrzczeni poza parafią zawierania związku małżeńskiego- dowody osobiste- świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. W dalszej kolejności są zobowiązani do uczestnictwa w Kursie Narzeczeńskim, wyboru świadków, spotkania z instruktorem w Poradni Życia Rodzinnego, zadbania o wygłoszenie zapowiedzi w obu parafiach ich zamieszkania.
 4. Przygotowanie kończy druga rozmowa z duszpasterzem dopuszczająca do zawarcia małżeństwa i poświęcona omówieniu ceremonii ślubu.

Wizyta u Chorego

 1. Obłożnie chorych, wcześniej zgłoszonych zaopatrujemy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach popołudniowych oraz w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.
 2. W niebezpieczeństwie śmierci zaopatrujemy chorych o każdej porze. Najlepiej jeśli nagle wzywający do chorego zapewnią transport kapłanowi wyruszającemu z wizytą.
 3. Na kapłana niosącego Najświętszy Sakrament oczekuje w progu domu osoba witająca z zapaloną świecą.
 4. Stół, na którym kapłan złoży Najświętszy Sakrament nakrywamy białym obrusem, kładziemy krzyż, dwie zapalone świece, tamponik waty, kromeczkę chleba, plasterek cytryny i szczyptę soli do oczyszczenia dłoni z oleju.
 5. Domownicy w czasie spowiedzi chorego opuszczają jego pomieszczenie, a w czasie Komunii św. i Namaszczenia towarzyszą mu w obrzędach.
 6. Nadto zaopatrujemy chorych podczas rekolekcji, które odbywają się na początku Wielkiego Postu.

Pogrzeb katolicki

 1. Prosząc o pogrzeb przynosimy do kancelarii parafialnej kartę zgonu zmarłego (pozostaje w archiwum kancelarii parafialnej) i odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu dla kapłana przyjmującego prośbę o pogrzeb).
 2. Po ustaleniu terminu pogrzebu z księdzem rodzina zmarłego informuje grabarza, zakrystianina i organistę o potrzebie ich posługi w czasie uroczystości pogrzebowych.
 3. Jeśli zmarły nie zamieszkiwał (nie był zameldowany) na terenie parafii św. Bartłomieja – rodzina zmarłego dostarcza opieczętowaną i podpisaną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na pochówek w naszej parafii.
 4. Zachęcamy wiernych do spowiedzi św. w dniach od zgłoszenia do odprawienia pogrzebu
 5. Regulamin cmentarza

Brak możliwości komentowania