Zasady fotografowania i filmowania podczas liturgii

 

 

 • Do sporządzania dokumentacji fotograficznej lub filmowej można dopuścić jedną lub dwie osoby posiadające świadectwo ukończenia specjalnego kursu organizowanego przez Kurię Diecezjalną. Obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór.
 • Osoby pragnące fotografować lub filmować w czasie liturgii zobowiązany jest uprzednio uzyskać zezwolenie miejscowego duszpasterza Osoby te powinny być poinformowane o przebiegu akcji liturgicznej i miejscu z którego wolno im fotografować lub filmować. Ważniejsze szczegóły powinni uzgodnić również z celebransem.
 • Fotograf lub operator kamery powinien znajdować się poza prezbiterium. Nie mogą oni zajmować miejsca przeznaczonego wyłącznie dla celebransa lub koncelebransów, służby liturgicznej czy osób związanych bezpośrednio z celebracją liturgiczną (np. kandydaci do święceń, narzeczeni, dzieci pierwszokomunijne itp.).
 • Zabrania się ustawiania w prezbiterium dodatkowych źródeł sztucznego oświetlenia jedynie dla potrzeb fotografa lub kamerzysty.
 • Zabrania się: ustawiania podestów, zwyżek oraz wchodzenia na ambonę lub mensy ołtarzowe oraz inne miejsca mogące służyć do wykonania zdjęć z wysokości.
 • W celu fotografowania lub filmowania liturgii bezwzględnie zabrania się używania dronów.
 • Pracę swoją, tak fotograf jak i kamerzysta winni wykonywać z dyskrecją, nie przeszkadzając wiernym w pobożnym uczestnictwie w liturgii. Dotyczy to głównie zmiany miejsca, używania światła i posługiwania się sprzętem.
 • Fotograf i kamerzysta zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać ciszy oraz zajmować postawę przewidzianą w danym momencie liturgii. Nie mogą prowadzić rozmów i przyjmować postaw niewłaściwych, które mogą być odebrane jako lekceważenie sprawowanych czynności liturgicznych.
 • Są w liturgii chwile wymagające szczególnego skupienia i uwagi, są to: czytania słowa Bożego, homilia (kazanie), modlitwa eucharystyczna, przeistoczenie (podniesienie) oraz Komunia święta. W tym czasie osoby fotografujące lub filmujące nie mogą się poruszać w kościele bądź w jakikolwiek inny sposób przeszkadzać celebransowi i pozostałym uczestnikom liturgii.
 • Szczególnym momentem Mszy św. jest ta część modlitwy eucharystycznej, która bezpośrednio wiąże się z przypomnieniem i uobecnieniem gestu Jezusa z Wieczernika, który wziąwszy chleb i wino wypowiedział słowa: „To jest Ciało Moje…, to jest Krew Moja…”. W tym czasie zabrania się fotografom i kamerzystom wykonywania ich czynności. Odstępstwo od tej reguły nastąpić może tylko w ściśle określonych przypadkach uzgodnionych wcześniej z celebransem liturgii lub ceremoniarzem (kapłanem sprawującym liturgię lub odpowiedzialnym za jej przebieg)
 • W myśl kanonu 562 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz „obowiązany jest czuwać, aby funkcje liturgiczne były godziwie sprawowane (…) i by nie działo się nic, co nie przystoi świętości miejsca oraz poszanowaniu domu Bożego”, dlatego on jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących fotografowania lub filmowania czynności liturgicznych.
 • Przed uroczystościami takimi jak np. Pierwsza Komunia św., rodzice powinni uzgodnić z Proboszczem wybór jednego fotografa i jednego kamerzysty, którym zostanie udzielone prawo do fotografowania i filmowania uroczystości. Przy wyborze tych osób należy kierować się nie tylko ich profesjonalizmem, ale również umiejętnością przestrzegania powyższych przepisów.
 • Zabrania się gestem lub słowem nawoływania uczestników liturgii do przyjmowania postaw mających na celu pozowanie lub innych zachowań nienaturalnych dla przebiegu liturgii.
 • Fotograf lub kamerzysta w żaden sposób nie może wpływać na zachowania i postawy celebransa bądź innych osób będących liturgiczną służbą ołtarza. Szczególnie nie wolno żądać zmiany miejsca lub oczekiwać, że kapłan bądź np. ministrant ustawi się w sposób nie zasłaniający fotografowanej lub filmowanej czynności.
 • Fotografom i kamerzystom, którzy nie będą przestrzegać obowiązujących przepisów, duszpasterze powinni odmówić prawa wykonywania zdjęć lub filmowania podczas sprawowania liturgii.
 • W przypadkach, gdy fotograf lub kamerzysta naruszają obowiązujące zasady mogą zostać poproszeni o zaprzestanie czynności związanych z utrwalaniem obrazu ; w przypadkach drastycznych można im wydać nakaz opuszczenie miejsca sprawowania liturgii.
 • Fotograf i kamerzysta powinni także pamiętać, że zachowując powyższe zasady okazują szacunek dla fotografowanych lub filmowanych osób, którzy są głównymi uczestnikami uroczystości liturgicznej.

Zasady w oparciu o Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii

Brak możliwości komentowania